Добре дошли

Сградата на детската градина разполага с 6 занимални и 6 спални помещения, административен корпус, перално и котелно помещение, кухненски блок и складове. Отоплението е на газ и осигурява нормални условия за отглеждане на децата, което се явява изключително предимство на детската градина.

Дворът на детската градина е с обща квадратура 5 дка и включва обособени детски площадки и тревни площи. Разпределен е на площадки. Има необходимите съоръжения за игра на открито - катерушки, пързалки, пясъчници, пейки. Сградите в двора на кв. Любеново и с. Караджалово също са санирани и реновирани.

Детската градина разполага с необходимите за всички групи занималня, спалня, санитарен възел и методическа стая. Занималните са просторни и слънчеви, обзавеждането е функционално, спалните помещения са хигиенични.

За децата се грижи персонал от 19 педагози, 17 души помощен персонал и три медицински сестри. Всички помещения в сградата са с добра ергономична характеристика, техническа осигуреност и отговарят на необходимите здравно-хигиенни изисквания за отглеждане и възпитание на деца от 10-месечна до 7-годишна възраст.

Новини и събития

Документация

Документация

Годишен план за учебната 2023/2024 година План за квалификационна дейност за учебната 2023/2024 година СЕДМИЧНИ ПРОГРАМИ ПО ГРУПИ В ДГ 2023/2024г. План за развитието на детската градина Правилник за дейността на ДГ „Осми март” Правилник за вътрешен ред на ДГ „Осми март” 2018г. Програмна система на ДГ „Осми март” Анекс към програмна система на ДГ „Осми март” Програма за работа с родители и деца през периода на адаптация на децата от семейната среда към условията на детската градина Мерки за повишаване качеството на образованието План за действие в изпълнение на национабната програма за повишаване на грамотността Работен план за изграждане на мултикултурно образователна среда в ДГ „Осми март„ гр. Първомай за период 2021-2022г. Стратегия за изграждане на позитивна мултикултурна, среда – среда за активно социално приобщаване в ДГ „Осми март„ гр. Първомай за период 2021-2023г. Програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи Доклад за извършената работа в ДГ „Осми март” за учебната 2021/2022 година График на провеждане на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на движението по пътищата” в ДГ „Осми март” План-програма БДП Дневен режим График допълнителни форми НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г. НА ДГ „ОСМИ МАРТ“ ГР. ПЪРВОМАЙ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ Стратегия за развитие на детската градина за периода 2020 – 2024 година Стратегия за изграждане на позитивна образователна мултикултурна среда Работен план към Стратегия за изграждане на позитивна образователна мултикултурна среда Наредба за именение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни от Община Първомай” Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Първомай Вътрешни правила за намаляване риска от инфекция Етичен кодекс на работещите с деца Механизъм за противодействие на тормоза между децата Регионално управление на образованието – Пловдив / регламент РМС № 704 от 05.10.2018 г. Приложение 1 - мерки за трансформация модела на административно обслужване Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование Заявление за прием в детска градина на територията на община Първомай – 20….. г Приложение 2 / Декларация ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ В ДГ „ОСМИ МАРТ“, ГР. ПЪРВОМАЙ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ИНСТРУКТАЖ И ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДГ „ОСМИ МАРТ“ ГР. ПЪРВОМАЙ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ – РОДИТЕЛИ

Сборни групи

Група „Калинки”

Състав: мед.сестра З. Милинова и мед.сестра Д. Ташева,
пом. възпитатели - Б. Камова и В. Димова

Група „Мечо Пух”

Състав: ст.учител И. Иванова и учител А. Налбантова,
пом. възпитател К. Василева

Група „Мики Маус”

Състав: ст. учител Е. Карадинева и учител Л. Милева,
пом. възпитател - А. Билалова

Група „Смехорани”

Състав: ст. учител А. Липова и ст. учител Т. Пеева,
пом.възпитател – Д. Петкова

Група „Слънчице”

Състав: учител Е. Маджева и учител М. Симеонова,
пом.възпитател – В. Йорданова

Група „Таралежите”

Състав: ст. учител Б. Донева и ст. учител Д. Костадинова,
пом. възпитател - И. Найдева

Група „Пчелички”

Състав: ст. учител Ц. Димитрова и учител М. Петрова,
пом.възпитател – В. Делчева

Група „Патета”

Състав: - учител Д. Нихтянова-Колева и учител Е. Ангелова,
пом.възпитател – Г. Христозова

Група „Звездички“

Състав: ст. учител А. Спасова и ст. учител А. Тодорова,
пом.възпитател – Д. Иванова

Група „Буратино“

Състав: учител Таня Александрова и учител Н. Шолева,
пом.възпитател – М. Сребрева
Музикален ръководител – ст.учител по музика Е. Тенева.

Видео

ДГ „Осми март “ гр. Първомай навърши 70 години

ДГ „Осми март “ гр. Първомай навърши 70 години

Тържество

Тържество

Календар

Времето в гр. Първомай

Официален адрес

Официален адрес на детската градина след 01.08.2016г.

град Първомай
пощ. код. 4270
ул. „Спартак“ № 11 а

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

кв. Любеново
пощ. код. 4270
ул. „Струма“ № 2

Трети адрес

Трети – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

с. Караджалово
пощ. код. 4283
ул. „8-ма“ № 1

Работно време

Понеделник – Петък
6:00 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя