Обществен съвет

Към детската градина е сформиран обществен съвет в състав:

  1. Даниела Георгиева Георгиева - представител на Общинска администрация, определена със Заповед №РД-15-670/20.11.2019 г. на Кмета на общината
  2. Биляна Бонева - председател
  3. Ваня Иванова - протоколчик
  4. Анастасия Башликова - член
  5. Петя Димитрова - член
  6. Зорница Ганева - член
  7. Димитър Илиев - член

Родителското настоятелство е с председател Царимира Герасимова.
Детската градина предлага и извънкласни форми – народни танци, английски език и бадминтон.

Официален адрес

Официален адрес на детската градина след 01.08.2016г.

град Първомай
пощ. код. 4270
ул. „Спартак“ № 11 а

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

кв. Любеново
пощ. код. 4270
ул. „Струма“ № 2

Трети адрес

Трети – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

с. Караджалово
пощ. код. 4283
ул. „8-ма“ № 1

Работно време

Понеделник – Петък
6:00 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя