Персонал

Персоналът в детската градина е 38,5 души, като броят му е определен съгласно НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда. От тях 19,5 са педагогически персонал, а 18 са непедагогически. Общата численост на персонала не надвишава нормативите, съгласно посочената по-горе наредба.

Педагогическият персонал се състои от 1 директор, 10 педагози, работещи в детската градина и 8 във филиалите. Музикалният ръководител е на 0,5 щат в ДГ и допълва норматив в ДГ „Марица“ (съгласно НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда).

От педагогическия персонал 10 педагози са с висше образование ОКС „магистър“, 5,5 са с висше образование ОКС „бакалавър“, 4 са с висше образование ОКС „професионален бакалавър“, като от тях с II ПКС – 2, с IV ПКС – 3, с V ПКС - 10. Средната възраст на педагогическия персонал е 45 години.

   До 30 години - 0

   До 40 години - 4

   Над 40 години - 14

Учителите по чл. 67 са 18,5, а по чл. 68, т. 3 – 1.

Броят на обслужващия персонал е 17 души. От тях 13 души са със средно-специално образование, 4 са със средно образование. Средната възраст на обслужващия персонал е 45 години.

   До 30 години - 0

   До 40 години - 2

   До 50 години - 6

   Над 50 години - 9

От данните се вижда, че персоналът е квалифициран със средна възраст, която ни дава основание да говорим за един зрял колектив, на който може да се разчита като опит, компетентност и ерудиция при осъществяване на целите и задачите на възпитателно-образователния процес в детската градина.

Общият брой на групите в детската градина е 10 . През учебната 2015/ 2016 г. в тях са приети 261 деца при 220 места. Средната месечна посещаемост за ДГ е 18 деца.

Колективът на детската градина осъществява процеса на педагогическо взаимодействие с децата посредством принципите и подходите, заложени в държавните образователни изисквания.

В контекста на основните идеи, представени в посочената програма, педагогическият екип на детската градина реализира дейности в следните направления:

 • Изграждане на обща култура и умения за активно отношение и поведение у децата.
 • Сътрудничество между деца, учители и родители.

В организацията на възпитателната дейност с децата активно се включват и родителите – в организираните съвместни празници и тържества и в осъществяването на редица дейности. Традиция е в процеса на сътрудничество родителите да се запознават с резултатите от диагностичните процедури за развитието на децата.

В момента тече процедура за откриване на Настоятелство. Дейността на децата се разнообразява и от непрекъснатите контакти, които се осъществяват с различни обществени, културни и здравни институции. В това отношение могат да се посочат следните дългогодишни контакти:

1) ценни контакти с фирми за чуждоезиково обучение, танцови изкуства и спорт;

2) съвместна дейност с обществени и други организации и институции;

Детската градина е с авторитет в квартала и в града.

Настоящият План е съобразен с всички нормативни документи, регламентиращи дейността на детската градина и нейната организация, и отговаря на наличните ресурси.

Дейности на персонала

С оглед правилното разпределение на функциите при утвърждаването на организационно-управленската структура на детската градина основният принцип, с който ще се съобразява управлението, е принципът за законосъобразност.

По смисъла на този принцип ръководно място ще заема нормативната документация, която регламентира законосъобразността при реализиране на тази управленска функция.

Нормативна документация
с институционален характер

Нормативна документация на ДГ със задължителен характер

1. ЗПУО, ДОС

2. НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

3. НАРЕДБА № 8  от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на ПУО

4. НАРЕДБА №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

5. НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

6. НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските

7. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата

8. НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата

9. НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

10. НАРЕДБА за приобщаващото образование

11. НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител"

12. НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

13. Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език

14. КТД за системата на Народната просвета

1. Правилник за дейността на детската градина

2. Правилник за вътрешния трудов ред на детската градина

3. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина

4. Календар за дейностите на детската градина

5. Заповедна книга

6. Книга за встъпителен инструктаж по безопасността, хигиената на труда и ППО и реда, който трябва да се спазва в ДГ (съгласно Наредба 3, бр. 44, ДВ/96 г.)

7. Книга за периодичен инструктаж по безопасността, хигиената на труда и ППО и реда, който трябва да се спазва в ДГ (съгласно Наредба 3, бр. 44, ДВ/96 г.

8. Образец №2

9. Дневник за изходяща и входяща документация и писма

10. Поименно щатно разписание

11. Протоколна книга за работата на Педагогическия съвет и Книга за взетите решения от ПС

12. Длъжностни характеристики на служителите в детската градина

13. Стратегия на детската градина

14. Годишен план на детската градина

Всеки член от формалната организационна структура на детската градина ще осъществява дейността си на основата на длъжностна характеристика, в която се съдържа съответствието между обхвата на задълженията, правата и отговорностите на лицето, което заема дадена длъжност.

За по-ефективното функциониране на системата ще действат следните работни групи:

Постоянни работни групи:

 • за съставяне на Годишен план и изпълнението му;
 • за организация на вътрешната квалификация на учителите и обслужващия персонал;
 • за разработване на идейни проекти за празници и развлечения на децата в детската градина;
 • за естетизация на интериора;
 • за поддръжка на реквизити, декори и костюми;
 • за хигиена и вътрешен ред;
 • за културно-масова и спортна дейност;
 • за приложение на ИКТ;
 • за водене на летописната книга;
 • за диференцирано заплащане;
 • за дарения;
 • за осъществяване на целенасочено сътрудничество с елементите на социалната среда (семейство, училище и др.).

Временни работни групи

 • за своевременно информационно обслужване;
 • за разработване на конкретни правилници, правила и други вътрешни нормативни актове.

Ефективността на организирането като управленска функция зависи и от стила на директора, който определя равнището на неговата активност и резултативност и влияе върху:

 • взаимоотношенията в колектива, интеграцията на служителите, пряката им ангажираност и отговорност;
 • организацията на цялостната дейност в детската градина, т.е. съдържателната страна в дейността на директора.

Управление на кадрите

Вътрешно присъщи на тази функция са дейностите, свързани с подбора и квалификацията на кадрите.

Бързо променящите се обществено-икономически условия предявяват и по-високи изисквания при подбора на кадрите както при свиване, така и при разширяване на щатния състав, като се съблюдават всички нормативи.

Освен нормативно регламентиран подборът на педагогически кадри трябва да се осъществява по следните критерии:

 • професионализъм и педагогическо майсторство;
 • инициативност и творчество;
 • умение за общуване с децата;
 • любов към децата и професията.

Редица обективни причини утвърждават все повече значението на квалификацията, осъществявана в детската градина. В този смисъл квалификацията ще се разгърне в два аспекта:

– фундаментален, с превес на научно-теоретичното знание;

– приложно-практически, ориентиран към организационно-технологичната страна в пряката педагогическа работа с деца и родители.

Основните теми за квалификация ще са насочени към утвърждаване ролята на детското заведение и семейството като социализиращи фактори в процеса на духовното и личностно формиране на децата.

Официален адрес

Официален адрес на детската градина след 01.08.2016г.

град Първомай
пощ. код. 4270
ул. „Спартак“ № 11 а

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

кв. Любеново
пощ. код. 4270
ул. „Струма“ № 2

Трети адрес

Трети – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

с. Караджалово
пощ. код. 4283
ул. „8-ма“ № 1

Работно време

Понеделник – Петък
6:00 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя