Работа по проекти и програми

Проект „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване"

Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование"

Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование"

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Национална програма „Без свободен час“

Национална програма „Без свободен час“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Официален адрес

Официален адрес на детската градина след 01.08.2016г.

град Първомай
пощ. код. 4270
ул. „Спартак“ № 11 а

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

кв. Любеново
пощ. код. 4270
ул. „Струма“ № 2

Трети адрес

Трети – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

с. Караджалово
пощ. код. 4283
ул. „8-ма“ № 1

Работно време

Понеделник – Петък
6:00 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя