Материална база

Динамичното преструктуриране на обстановката осигурява и динамичност в социалната комуникация между децата, като поражда чувството за радост от сътрудничество в различни дейности. Интегративните функции на средата позволяват да се осигурят условия за разнообразна дейност на децата, за задоволяване на потребностите и интересите им съобразно предпочетената от тях дейност. В този смисъл, чрез организацията на предметната среда в занималните и коридорите ще се постигнат следните цели:

 1. Осигуряване на богат разнообразен материал и условия за стимулиране на дейностите на децата;
 2. Регулиране взаимоотношенията между децата по време на участие в избрана от тях дейност;
 3. Задълбочаване сътрудничеството със семейството чрез активно участие на родителите в дейностите.

За пълноценното реализиране на тези цели ще бъдат предприети следните действия по посока на функционалност и естетизация на средата:

2016/2017 година:

 • озеленяване и естетизиране на фоайета, занимални и коридори;
 • обособяване на собствен картинен фонд, експониран на подходящи места на детско художествено творчество;
 • обогатяване на фонда с дидактични игри и материали;
 • функционално обособяване на прилежащите към занималните помещения в образователни зони за дейности по интереси;
 • естетизиране на източния вътрешен двор.

2017/2018 година:

 • сепариране и естетическо оформяне на площадките;
 • запълване на пясъчниците;
 • оформяне на спортна площадка;
 • оформяне на площадка по БДП в западния вътрешния двор на детската градина;
 • закупуване на материали – пътни знаци, светофари и др. за провеждане на игри и занимания по БДП.

2018/2019 година:

 • оформяне на еко кът във фоайето на първи етаж и превръщането му в място за екологично възпитание на децата;
 • рационално и екологосъобразно озеленяване на двора чрез обособяване на зони за игри и отдих;
 • обогатяване базата за игри по акценти съобразно възрастовите особености на децата и потребностите им;
 • обособяване на богат библиотечен кът за деца по групи;

2019/2020 година:

 • поетапно осигуряване на компютър за всяка група и образователни компютърни програми за децата от всички групи;
 • обогатяване на базата за игри-драматизации, настолен и куклен театър;
 • естетизиране и обновяване на стаята за занимания по интереси;
 • естетизиране и обновяване на куклените стаи по групи;
 • частична подмяна на щорите в коридора на административния корпус

В процеса на съхраняване, усъвършенстване и обогатяване на МТБ, дейността ще бъде организирана по следния начин:

 • проучване на неотложните потребности на детската градина;
 • търсене на форми за задоволяване на потребностите – фирми, родители, дарения и други;
 • сформиране на екип за водене на преговори;
 • изработване на план за целесъобразно изразходване на получените средства и материали;
 • организиране на система от дейности на децата като израз на благодарност към родителите и спонсорите.

Финансовото осигуряване на детската градина като общинска се осъществява основно от бюджета на общината, а задължението на директора се свежда до:

 • разпореждане с бюджетните и извънбюджетните средства;
 • сключване на договори с юридически и финансови лица за осъществяване на определени дейности в детската градина;
 • ефективно използване на финансовите ресурси: приоритетно по параграф 1 – заплати, отопление, ток, вода от бюджета на детската градина;
 • контрол при изготвяне на ведомости и изчисляване на такси.

Познаването на нормативните документи, въз основа на които ще се регламентират финансово-икономическите дейности в детската градина, е гаранция за функционирането ù в условията на пазарна икономика.

Официален адрес

Официален адрес на детската градина след 01.08.2016г.

град Първомай
пощ. код. 4270
ул. „Спартак“ № 11 а

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

кв. Любеново
пощ. код. 4270
ул. „Струма“ № 2

Трети адрес

Трети – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

с. Караджалово
пощ. код. 4283
ул. „8-ма“ № 1

Работно време

Понеделник – Петък
6:00 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя