Образователен процес

 1. ДГ „Осми март” полага основите на непрекъснато образование на децата като осигурява овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание, усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби; духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот; изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия, култура.
 2. Възпитанието и обучението на децата се регулира от ДОС, не се допуска налагането на религиозни и идеологически доктрини;
 3. В ДГ „Осми март” не се допуска ограничение на правата или привилегиите на децата, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол и произход.
 4. Религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание по различните направления.
 5. ДГ “Осми март” е общинско, с местно значение и утвърден авторитет , финансира се от общинския бюджет и ползва имоти, които се публична общинска собственост.
 6. Като общинско детско заведение ДГ “Осми март” може да се преобразува и закрива със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет.
 7. Заведението ни е юридическо лице и има : наименование Детска градина “Осми март” , седалище град Първомай и официален адрес: ул. “Спартак” № 11а , собствен кръгъл печат, данъчен номер: 1169681402 и шифър по Булстат 000460283 П.
 8. ДГ “Осми март” има право да: притежава собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпорежда с него; да предоставя собствени движими вещи и недвижими имоти под наем, извършва квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги, ако това не е във вреда на възпитателно-образователния процес и при спазване на санитарно-хигиенните изиквания; се разпорежда с бюджетните си средства; патентова и продава продукти от своята дейност;  определя вътрешната си организация и символи; начина на приемане на децата, организацията, методиката и средствата на възпитание и обучение на децата; се сдружава с  юридически лица от страната и чужбина и сключва договори за участие в междунаридните програми и проекти без да нарушава държавните интереси.
 9. Детското заведение носи отговорност за: изпълнение на ДОС ; създаването на условия за опазване на живота и укрепване здравето на децата ; законосъобразно изразходване на бюджетните средства и опазване на материално-техническата база ; извършването да дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават възпитателно-образователния процес.
 10. ДГ “Осми март” е подготвителна институция в системата на Народната просвета в което се отглеждат, възпитават и обучават деца от 10-месечна възраст до постъпването им в I-ви клас.
 11. Възпитанието и обучението да децата се организира и провежда в съответствие с ДОС за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.
 12. Учебната програма определя структурата и обема на учебното съдържание по образователни направления и ядра.
 13. В ДГ се приемат деца със специални образователни потребности.
 14. ДГ “Осми март’ е с целодневна организация. В него функционират една яслена група с 18 места за деца от 10-месечна възраст до 3 години и девет целодневни групи. Капацитетът на детското заведение, заедно с двата филиала е 250 места .
 15. В детското заведение се приемат деца с писмена молба или заявление за постъпване в подготвителна група на родителите или настойниците с приложено към тях копие от акта за раждане на детето и медицински документи, издадени от съответния териториален здравен орган.
 16. Подготовката на децата за училище, две години преди постъпването им в първи клас, е задължително и се извършва в подготвителни групи към детските градини или в подготвителния клас в училище по избор на родителите.
 17. Децата от подготвителната група могат да се преместват в друга подготвителна група към детската градина или подготвителен клас към училище с удостоверението за преместване.
 18. На децата, завършили подготвителната група , се издава удостоверение за училищната им готовност, в което се описва динамиката в развитието на детето и се определя готовността им за постъпване в І-ви клас.
 19. ДГ изпраща сведение за децата, постъпили в подготвителна група в срок до 30.06 в община Първомай, където се води списък на децата, които следва да постъпят в първи клас.
 20. За отглеждане, възпитание и обучение на децата в ДГ “Осми март” родителите или настойниците заплащат такси съгласно ЗМДТ и наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай.
 21. Родителите или настойниците на децата от подготвителна група не заплащат такса за подготовката на децата за училище две година преди постъпването им в І-ви клас.
 22. В ДГ посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително писмено уведомяване от родителите или настойниците. За това време, през което детето не е посещавало ДГ, не се заплаща такса. В подготвителната група се допуска отсъствие само по уважителни причини, не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок до 1 ден преди настъпване на събитието. Отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.
 23. В ДГ “Осми март” могат да се извършват допълнителни педагогически и други услуги по желание на родителите срещу заплащане, съобразно интересите и потребностите на децата.
 24. Учебната година започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. Има учебно време от 15.09 до 31.05. и неучебно време. Началният час на сутрешния прием е 7.30 ч., а крайният час на изпращане на децата е 18.00 ч.

Официален адрес

Официален адрес на детската градина след 01.08.2016г.

град Първомай
пощ. код. 4270
ул. „Спартак“ № 11 а

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

кв. Любеново
пощ. код. 4270
ул. „Струма“ № 2

Трети адрес

Трети – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

с. Караджалово
пощ. код. 4283
ул. „8-ма“ № 1

Работно време

Понеделник – Петък
6:00 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя