Права и задължения

  1. Право и задължение на родителите е да подпомагат ДГ при възпитанието и обучението на техните деца.
  2. Родителите имат право: да изискват условия за пълноценно протичане на възпитателно-образователния процес в ДГ; на пълна информация за възпитанието и обучението на своите деца; на педагогическо съдействие и консултации от учителките; да създават свои органи - родителски активи, училищно настоятелство, обществен съвет; да подпомагат дейността на ДГ; да избират и бъдат избирани в своите органи – настоятелство, обществен съвет; на избор на дейности извън ДОС срещу заплащане.
  3. Родителите са длъжни :

      А. да изпращат децата си в подготвителна група 2 години преди  постъпване в училище;

      Б. да оказват помощ и съдействие при възпитанието и обучението на децата си и да се създават необходимите за това условия;

      В. да създават навици за самообслужване, игра и труд у своите деца;

      Г. да посещават родителски срещи и ежедневно да поддържат връзка с учителите;

      Д. да  осведомяват устно учителите и писмено директора за отсъствие на дете от ПГ по семейни причини, най-малко един ден преди това;

      Е. да възпитават децата си и да подбират, обсъждат и контролират телевизионните предавания, които гледа детето им;

      Ж. да дават добър пример на децата си;

      З. да ги възпитават в уважение към възрастните, учителите, ДГ;

      И. да оказват помощ, контрол на децата си; да посещават мероприятията на ДГ;

      Й. да съдействат за тяхното провеждане;

      К. да окуражават и хвалят детето си, а когато е необходимо да го критикуват;

      Л. да изпращат детето си в ДГ в добър външен вид, чисто.

Официален адрес

Официален адрес на детската градина след 01.08.2016г.

град Първомай
пощ. код. 4270
ул. „Спартак“ № 11 а

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

кв. Любеново
пощ. код. 4270
ул. „Струма“ № 2

Трети адрес

Трети – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

с. Караджалово
пощ. код. 4283
ул. „8-ма“ № 1

Работно време

Понеделник – Петък
6:00 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя