Новини

Ръководството но ДГ „Осми март“  Ви увдедомява, че поради предстоящ ремонт по НП „Развитие на селските райони“, детската градина няма да работи от 04.07.2022 г. до 22.08.2022 г.  За крайно нуждаещите се е възможно за м. юли да бъде сформирана сборна група в ДГ „Марица“. За подбора е необходимо в срок до 29.06.2022 г.  да бъдат предоставени следните документи:

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и Решение от 07.06.2020г. на Управителния съвет се СВИКВА на Общо събрание на Сдружение „Настоятелство при Детска градина „Осми март“ гр.Първомай” на 26.07.2021г. от 17:30 часа в сградата на Детска градина „Осми март” гр.Първомай, ул.”Спартак” №11а, при следния дневен ред: 

Страница 1 от 4

Официален адрес

Официален адрес на детската градина след 01.08.2016г.

град Първомай
пощ. код. 4270
ул. „Спартак“ № 11 а

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

кв. Любеново
пощ. код. 4270
ул. „Струма“ № 2

Трети адрес

Трети – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

с. Караджалово
пощ. код. 4283
ул. „8-ма“ № 1

Работно време

Понеделник – Петък
6:00 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя